หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนินกุ่ม
 
รองนายก อบต.   รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.   ที่ปรึกษานายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)(1)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก)
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น)
  กองคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น)
1.ฝ่ายอำนานการ ระดับต้น
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประชาชน
  งานนิติการ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  งานรักษาความสงบ
  งานส่งเสริมการเกษตร
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานพัฒนารายได้
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
  งานระเบียบการคลัง
  งานบำเหน็จบำนาญ
2. ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ระดับต้น
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
 
1. ฝ่ายการโยธา ระดับต้น
  งานสาธารณูปโภค
  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ
  งานสวนสาธารณะ
  งานเครื่องจักรกล
  งานวิศวกรรมโยธา
  งานสถาปัตยกรรม
  งานผังเมือง
  งานบริหารงานทั่วไป
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ระดับต้น)
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น)
1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น
  งานสุขาภิบาลชุมชน
  งานรักษาความสะอาด
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและควบคุมโรค
  งานสัตวแพทย์
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานบริหารงานทั่วไป
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับต้น
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานงบประมาณ
  งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
  งานประชาสัมพันธ์
  งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  งานบริหารงานทั่วไป
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
  งานการศาสนา
  งานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
  งานบริหารงานทั่วไป
 
กองการประปา
(ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น)
  กองสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
1. ฝ่ายผลิต ระดับต้น
  งานควบคุมการผลิตน้ำประปา
  งานบริการและซ่อมบำรุง
  งานติดตั้ง
  งานการเงินและบัญชี
  งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้น้ำประปา
  งานบริหารงานทั่วไป
 
1. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  งานพัฒนาชุมชน
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  งานกิจการสตรี และคนชรา
  งานบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 3,550 เริ่มนับ 8 ต.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10